Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

 1. siMOn, management&ontwikkeling, hierna te noemen siMOn: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59731524.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, in hoedanigheid van tussenpersoon dan wel eindopdrachtgever, met wie siMOn een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en siMOn.
 4. Werkzaamheden: de ter zake van de overeenkomst door siMOn te verrichten diensten met betrekking tot onder meer: managementtaken, medezeggenschapondersteuning, managementdienstverlening, begeleiding en implementatie; interim management, projectmanagement; verandermanagement, reorganisaties, business development; organisatieadvies en – ontwikkeling; executive coaching, management- en team coaching; opleiding en training; commissariaat.
 5. Honorarium: de vergoeding die siMOn toekomt voor diens werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst, daarin niet begrepen alle in verband met de uitvoering van de overeenkomst te maken extra kosten zoals reis-, verblijf en kantoorkosten.
 6. Schriftelijk: als schriftelijke communicatie wordt in de onderhavige algemene voorwaarden eveneens aangemerkt langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.


Artikel 2 | Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de opdrachtgever en siMOn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever maken uitsluitend deel uit van de overeenkomst indien de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de bepalingen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever strijdig zijn met de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.
 5. Indien en voor zover deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten gelden de in de overeenkomst opgenomen bedingen.
 6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partij-en verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


Artikel 3 | Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld, is elke aanbod en iedere offerte vrijblijvend.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door siMOn uitgebrachte aanbod door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard. Indien de offerte voor totstandkoming van de overeenkomst een vorm vermeldt, komt de overeenkomst – in afwijking van het bepaalde in de eerste zin – pas tot stand op het moment dat aan dit vormvoorschrift is voldaan.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld verplicht een samengesteld aanbod siMOn niet tot de uitvoering van een gedeelte van dat aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van het opgegeven honorarium.
 4. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat één of meer kennelijke verschrijvingen of vergissingen bevat.


Artikel 4 | Inhoud en uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het bepaalde in het aanbod of de offerte als bedoeld in artikel 3.2, de inhoud van deze algemene voorwaarden en alle na totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen schriftelijk overeengekomen afspraken.
 2. siMOn geeft naar beste inzicht en vermogen uitvoering aan de overeenkomst. siMOn verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. siMOn staat niet in voor het behalen van de resultaten die de opdrachtgever met het verlenen van de opdracht beoogde te behalen.
 3. De opdrachtgever is steeds gehouden siMOn alle informatie te verschaffen die voor de opzet en uitvoering van de opdracht redelijkerwijs relevant is. De opdrachtgever staat er voor in deze informatie volledig, tijdig en naar waarheid wordt verstrekt.
 4. Documenten of gegevens van andere aard die siMOn benodigd is voor de uitvoering van de overeenkomst zullen door de opdrachtgever tijdig in het bezit van siMOn worden gesteld.
 5. siMOn is gerechtigd de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de in lid 3 en 4 vermelde informatie, documenten en andere gegevens door de opdrachtgever niet zijn verstrekt. Alle in verband met de opschorting gemaakte extra kosten en door siMOn aannemelijk te maken bezettingsverlies komen voor vergoeding in aanmerking.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen verschaft de opdrachtgever siMOn op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met internetaansluiting en overige voorzieningen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
 7. Alle extra kosten in verband met het door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van informatie, gegevens en/ of faciliteiten komen voor zijn rekening.
 8. Indien voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is vastgesteld, betreft dit nimmer een fatale termijn. In geval van overschrijding van de vastgestelde termijn dient de opdrachtgever siMOn schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij siMOn een redelijke termijn wordt gegeven om de werkzaamheden alsnog te voltooien.
 9. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2, Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.


Artikel 5 | Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, is de opdrachtgever gehouden aan de totstandkoming hiervan mee te werken, voor zover dit in redelijkheid van hem kan worden gevergd.
 2. Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen verlangt aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, dan dient de opdrachtgever hiervan spoedig mededeling te doen aan siMOn. De instemming van siMOn is voor een wijziging van de overeenkomst op deze grond, vereist. Eventueel meerwerk komt voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 6 | Einde van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid of, indien de overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, na het verstrijken van deze duur.
 2. In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever heeft siMOn recht op evenredige compensatie vanwege door siMOn aannemelijk gemaakt bezettingsverlies, onverminderd het recht van siMOn op volledige schadevergoeding.
 3. siMOn is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of – indien de omstandigheden dit recht-
  vaardigen – de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst siMOn ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 4. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is siMOn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Voorts is siMon gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door siMon op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 8. Indien siMOn de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.


Artikel 7 | Overmacht

 1. siMOn is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien hij op grond van overmacht verhinderd is verder uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. siMon doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 2. In aanvulling op het bepaalde in art. 6:75, Burgerlijk Wetboek is van overmacht sprake indien siMOn door ziekte of op andere redelijke gronden niet in staat is de opdracht – al dan niet tijdelijk – verder uit te voeren en hij er niet in is geslaagd een geschikte vervanger voor te dragen.
 3. Voor reeds geleverde prestaties is de opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen vergoeding verschuldigd.


Artikel 8 | Honorarium en betalingsvoorwaarden

 1. Indien partijen geen vast honorarium overeenkomen, wordt het honorarium berekend op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt in dat geval berekend volgens het – op het moment van totstandkoming van de overeenkomst – gebruikelijke uurtarief van siMOn, tenzij uitdrukkelijk een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het honorarium exclusief door siMOn in verband met de uitvoering van de overeenkomst te maken extra kosten. siMOn is gerechtigd de in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, welke niet reeds op grond van het in artikel 3.2. bedoelde aanbod of de offerte zijn verschuldigd, afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op de door siMOn voorgeschreven wijze.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op de dag dat de volledige openstaande betaling is voldaan.
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats tot vermindering van de kosten, vervolgens tot vermindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.
 7. Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken zijn alle door siMOn vermelde bedragen exclusief btw.
 8. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijfsvoering beëindigt of door een derde wordt overgenomen zijn alle op hem rustende vorderingen terstond opeisbaar.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

 1. siMon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen in nakoming van de verplichting van de opdrachtgever die voortvloeien uit het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 2. siMOn is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van siMOn aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan siMOn toegerekend kunnen worden; en
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van siMOn in ieder geval beperkt tot het bedrag dat over de periode van de laatste zes weken van de opdrachtuitvoering is berekend, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat de door siMOn afgesloten verzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle verweren en vorderingen jegens siMon één jaar.


Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming geeft, of indien de aard of de strekking van de te verrichten werkzaamheden zich tegen toepassing verzet, zal siMOn alle informatie die rechtstreeks verband houdt met de onderneming of organisatie van de opdrachtgever geheimhouden.
 2. De opdrachtgever is gehouden alle kennis, kunde en documentatie die door siMOn in de onderneming van de opdrachtgever is ingebracht en die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, geheim te houden voor zover uit de strekking van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de wederpartij is gemeld of indien dit uit de strekking van de informatie voortvloeit.
 4. De vorige leden zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde gegevens.
 5. Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.


Artikel 11 | Intellectueel eigendom

 1. siMOn behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De opdrachtgever is slechts bevoegd alle door siMOn verstrekte stukken en overige informatie, zoals rapporten, adviezen en werkwijzen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering te gebruiken en te vermenigvuldigen.
 3. Het is de opdrachtgever verboden de in lid 2 bedoelde stukken en overige informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van siMOn openbaar te ma-ken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, tenzij uit de aard van de stukken of overige informatie anders voortvloeit.
 4. siMOn behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over de organisatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 12 | Reclame

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen dertig dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan siMOn. Na het verstrijken van de hier bedoelde termijn vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever op herstel of schadevergoeding.
 2. Klachten als bedoeld in het eerste lid schorten de betalings­verplichtingen van de opdrachtgever nimmer op.


Artikel 13 | Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van siMOn is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch, onder KvK nummer 59731524.