Skip to main content

Medezeggenschap voor cliëntenraden

Meepraten, meedoen en meebeslissen. Dat is waar het om gaat bij de cliëntenraad in de zorg. Het is een belangrijke sleutel voor zorg die aansluit bij wat mensen nodig hebben, in een omgeving die past.
De cliëntenraad is een stem, en komt op voor belangen. Medezeggenschap draagt bij aan betere zorg en dienstverlening. Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Gebruik de Wmcz om de dialoog aan te gaan. Dan volgt inspraak en invloed vanzelf.

Sterker staan als medezeggenschap

8 Tips voor een goede samenwerking tussen CR en OR

In de zorg zijn verschillende medezeggenschapsorganen actief. Bijna elke zorgorganisatie heeft een ondernemingsraad en een cliëntenraad (CR). Zij adviseren de bestuurder over het organisatiebeleid. Ieder doet dat vanuit zijn eigen perspectief en wetgeving.
 • 1
  Kijk naar de voordelen van samenwerken
  Samen sta je sterk als je dezelfde mening kunt overdragen aan de bestuurder.
 • 2
  Hou oog op je eigen doelen
  Kijk goed naar waar je elkaar kunt versterken, maar blijf je eigen doelen, prioriteiten en tempo in de gaten houden.
 • 3
  Zoek elkaar op
  Zowel de OR als de CR kan een netwerk opbouwen en met allerlei partijen in de zorg overleggen. In sommige gevallen hebben OR en CR dezelfde ambtelijk secretaris. Dan is het helemaal eenvoudig om met elkaar kennis te maken en de mogelijke samenwerking te bespreken.
 • 4
  Wmcz en WOR
  De rechten van de CR staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en die van de OR in de WOR. In de onderwerpen van het adviesrecht zit veel overlap.
 • 5
  Stem adviezen af
  De OR en de CR hebben adviesrecht bij wijzigingen in de onderneming. Het kan goed zijn om de adviezen hierover op elkaar af te stemmen. Een organisatiewijziging kan immers gevolgen hebben voor de medewerkers en de cliënten.
 • 6
  Een RI&E is voor CR en OR
  Het vaststellen van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is ook een onderwerp dat beide raden aangaat. Een veilige werkomgeving is in het belang van medewerkers en cliënten.
 • 7
  Over personele regelingen
  De CR heeft geen bevoegdheid over personele regelingen, de OR wel. Maar goed personeelsbeleid is ook van belang voor de cliënten. Gemotiveerd personeel bepaalt immers mede de kwaliteit van de zorg en dat is een belangrijk onderwerp voor de CR.
 • 8
  Kijk samen naar het jaarplan
  Behandel samen het jaarplan van de zorgorganisatie en stem af voor welke onderwerpen een krachtenbundeling nuttig is.